Strona główna » FAQu » Szkolenie wstępne – kiedy należy przeprowadzać i jaki jest okres ważności tego szkolenia?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz instruktażu stanowiskowego.

Przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów rozpoczynających praktyki, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Przeprowadzane jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestnika z ogólnymi przepisami z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacją pracy, wewnątrzzakładowymi regulacjami w zakresu bhp i ppoż., obowiązującymi w danym zakładzie pracy. Przeprowadzany jest na podstawie ramowego programu szkolenia wstępnego, który dostosowany jest do specyfiki danego zakładu pracy w porozumieniu z pracodawcą. Dokumentem potwierdzającym odbycie instruktażu ogólnego w dziedzinie BHP jest karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ na zlecenie Pracodawcy przygotuje szczegółowy program szkolenia wstępnego oraz przeprowadzi instruktaż ogólny w  zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy nowo zatrudnionego pracownika przeprowadza wyznaczona przez Pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam Pracodawca, jeśli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza w karcie szkolenia wstępnego, którą przechowuje się w aktach osobowych.

Szkolenie wstępne dla Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami zachowuje ważność nie dłużej niż 6 miesięcy natomiast w przypadku pozostałych grup pracowniczych nie dłużej niż 12 miesięcy.

Pracodawco pamiętaj:

Kodeks Pracy Art. 2373

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.