Strona główna » FAQu » Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Jakich efektów należy oczekiwać po prawidłowej ocenie ryzyka zawodowego? Kiedy należy wykonać aktualizację oceny ryzyka zawodowego?

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa krajowego, europejskiego oraz norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Obowiązkiem Pracodawcy jest przekazanie informacji o wynikach oceny ryzyka zawodowego pracownikom.

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznej weryfikacji wszystkich aspektów związanych z wykonywaniem pracy. Pod uwagę bierze się wszystkie czynniki, takie jak organizację i wyposażenie stanowiska pracy, zachodzące procesy technologiczne, predyspozycje osób pracujących na stanowiskach pracy, ich stan zdrowia i wiele innych szczegółowych wymagań, w odniesieniu do branżowych przepisów prawa.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzana jest w celu zidentyfikowania wszystkich możliwych zagrożeń w środowisku pracy, jakie mogą być powodem urazu bądź pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Niezbędnym elementem oceny ryzyka jest wskazanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz środków zapobiegawczych eliminujących te zagrożenia, a jeśli to niemożliwe, wskazanie środków ograniczających ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego jest środkiem, który ułatwia planowanie i prowadzanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Konieczne jest wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego do planowania działań ograniczających zagrożenia w  środowisku pracy.

Efekty prawidłowo przeprowadzonego procesu oceny ryzyka zawodowego:

 • Zmniejszenie narażenia pracowników na zagrożenia występujące w  środowisku pracy.
 • Poprawa ogólnych warunków pracy oraz dbałość o stan zdrowia pracowników.
 • Budowanie wśród zespołu pracowników poczucia bezpiecznego i  przyjaznego środowiska pracy.
 • Ograniczenie wystąpienia niepożądanych zdarzeń, wypadków związanych z wykonywaną pracą oraz chorób zawodowych.
 • Minimalizacja kosztów związanych z absencją chorobową pracowników.
 • Zwiększenie komfortu pracy.
 • Poprawa efektywności pracy wśród pracowników.
 • Uniknięcie kłopotów organizacyjnych w firmie.
 • Możliwość prawidłowego opracowania i realizacji planów strategicznych firmy.
 • Wzrost zysków firmy.
 • Możliwość planowania rozwoju zawodowego pracowników.
 • Identyfikowanie się pracowników z firmą.
 • Zapewnienie dobrej atmosfery wśród zespołu.
 • Spełnienie wymagań prawnych ciążących na Pracodawcy.

Konieczne jest także dokonywanie okresowych przeglądów, w celu zapewnienia, że wyniki oceny są aktualne, a zastosowane środki ochrony przed zagrożeniami nadal skuteczne.

Weryfikację i ponowną ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić w  przypadku, gdy:

 • Wykorzystane do oceny dane uległy dezaktualizacji
 • Rozpoznano nowe zagrożenie w środowisku pracy
 • Wprowadzono nowe rozwiązania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe
 • Utworzono nowe stanowisko pracy
 • Wprowadzono zmiany techniczne, technologiczne, organizacyjne na ocenianym stanowisku pracy
 • Nastąpiły zmiany w wymogach prawnych w odniesieniu do ocenianego stanowiska pracy
 • Zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych dotychczas środkach ochrony przed zagrożeniami z powodu ich nieskuteczności
 • Wyniki analizy wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wskazują na taką konieczność
 • Stwierdzono wśród pracowników zachorowanie bądź dolegliwości związane z wykonywaną pracą

Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ kompleksowo wspiera Pracodawców w procesie realizacji obowiązku oceny ryzyka zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.